JavaScript入門講座

Home > Arrayオブジェクト > lengthプロパティ

lengthプロパティ

Arrayオブジェクトのlengthプロパティは配列の要素数を取得します。

書式length()
戻り値配列の要素数を返す
引数なし
使用例配列の要素数を取得する。

  var arry = ['ABC','DEF','GHI','JKL','MNO'];

  //5
  document.write('配列の要素数:'+ arry.length);
使用例配列の内容を表示する。
				
  var arr = ['ABC','DEF','GHI','JKL','MNO'];
  //配列の値を全て表示
  for(var i = 0 ; i < arr.length ; i++){
    document.write(i,'番目の値:',arr[i],"<br />");
  }