setUTCMonthメソッド

setUTCMonthメソッドはUTC(協定世界時)の月(0〜11)を設定します。

書式setUTCMonth(月)
戻り値-
引数UTC(協定世界時)の月(0〜11)を設定する
使用例UTC(協定世界時)の月を設定する。

    dt = new Date();
    document.write("設定前:",dt.getUTCMonth(),"月",'<br />');
    //6月を設定する
    dt.setUTCMonth(7);
    document.write("設定後:",dt.getUTCMonth(),"月");
					
関連メンバ説明
setUTCFullYear年を設定(4桁)
setUTCDate日を設定(1〜31)
setUTCHours時を設定(0〜23)
setUTCMinutes分を設定(0〜59)
setUTCSeconds秒(0〜59)
setUTCMillisecondsミリ秒単位で日付と時間を設定