JavaScript入門講座

Home > Dateオブジェクト > setUTCMonthメソッド

setUTCMonthメソッド

setUTCMonthメソッドはUTC(協定世界時)の月(0~11)を設定します。

書式setUTCMonth(月)
戻り値-
引数UTC(協定世界時)の月(0~11)を設定する
UTC(協定世界時)の月を設定する。
使用例

var dt = new Date();

document.write("設定前:",dt.getUTCMonth(),"月",'<br />');

//6月を設定する
dt.setUTCMonth(7);

document.write("設定後:",dt.getUTCMonth(),"月");
						
説明
関連メンバ
setUTCFullYear年を設定(4桁)
setUTCDate日を設定(1~31)
setUTCHours時を設定(0~23)
setUTCMinutes分を設定(0~59)
setUTCSeconds秒(0~59)
setUTCMillisecondsミリ秒単位で日付と時間を設定