setUTCMillisecondsメソッド

setUTCMillisecondsメソッドはUTC(協定世界時)のミリ秒(0〜999)を設定します。

書式setUTCMilliseconds(ミリ秒)
戻り値-
引数ミリ秒UTC(協定世界時)のミリ秒(0〜999)を設定する
使用例UTC(協定世界時)のミリ秒を設定する。

dt = new Date();
document.write("設定前(UTC):",dt.getUTCMilliseconds(),"ミリ秒",'<br />');
//555ミリ秒を設定する
dt.setUTCMilliseconds(555);
document.write("設定後(UTC):",dt.getUTCMilliseconds(),"ミリ秒");
					
関連メンバ説明
setUTCFullYear年を設定(4桁)
setUTCMonth月を設定(0〜11)
setUTCDate日を設定(1〜31)
setUTCHours時を設定(0〜23)
setUTCMinutes分を設定(0〜59)
setUTCSeconds秒(0〜59)