setUTCFullYearメソッド

setUTCFullYearメソッドはUTC(協定世界時)の年(4桁)を設定します。

書式setUTCFullYear(年)
戻り値-
引数UTC(協定世界時)の年(4桁)を設定する
使用例UTC(協定世界時)の年を設定する。

    dt = new Date();
    document.write("設定前(UTC):",dt.getUTCFullYear(),"年",'<br />');
    dt.setUTCFullYear(2030);
    document.write("設定後(UTC):",dt.getUTCFullYear(),"年");
					
関連メンバ説明
setUTCMonth月を設定(0〜11)
setUTCDate日を設定(1〜31)
setUTCHours時を設定(0〜23)
setUTCMinutes分を設定(0〜59)
setUTCSeconds秒(0〜59)
setUTCMillisecondsミリ秒単位で日付と時間を設定