JavaScript入門講座

Home > Dateオブジェクト > setUTCDateメソッド

setUTCDateメソッド

setUTCDateメソッドはUTC(協定世界時)の日(1~31)を設定します。

書式setUTCDate(日)
戻り値-
引数UTC(協定世界時)の日(1~31)を設定する
UTC(協定世界時)の日を設定する。
使用例

var dt = new Date();

document.write("設定前(UTC):",dt.getUTCDate(),"日",'<br />');

dt.setUTCDate(11);

document.write("設定後(UTC):",dt.getUTCDate(),"日");
						
説明
関連メンバ
setUTCFullYear年を設定(4桁)
setUTCMonth月を設定(0~11)
setUTCHours時を設定(0~23)
setUTCMinutes分を設定(0~59)
setUTCSeconds秒(0~59)
setUTCMillisecondsミリ秒単位で日付と時間を設定