setUTCDateメソッド

setUTCDateメソッドはUTC(協定世界時)の日(1〜31)を設定します。

書式setUTCDate(日)
戻り値-
引数UTC(協定世界時)の日(1〜31)を設定する
使用例UTC(協定世界時)の日を設定する。

    dt = new Date();
    document.write("設定前(UTC):",dt.getUTCDate(),"日",'<br />');
    dt.setUTCDate(11);
    document.write("設定後(UTC):",dt.getUTCDate(),"日");
					
関連メンバ説明
setUTCFullYear年を設定(4桁)
setUTCMonth月を設定(0〜11)
setUTCHours時を設定(0〜23)
setUTCMinutes分を設定(0〜59)
setUTCSeconds秒(0〜59)
setUTCMillisecondsミリ秒単位で日付と時間を設定